Välkommen hit!

Välkommen hit!

Ljubica Ilic Psykoterapeut

Mitt namn är Lilly (Ljubica) Ilic och jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med Kognitiv och Relationell inriktning. Jag tar emot enskilda, par och grupper som önskar ett pålitligt samtalsstöd eller psykoterapi. 

Vardagen innehåller ofta många utmaningar i form av relationer, ansvar, oro, stress och besvikelser.  Oavsett om du  är uppriktigt orolig för din mentala hälsa eller bara mår dåligt utan någon egentlig orsak kan det löna sig att söka professionell hjälp. 

Om du känner att du har kört fast och vill komma vidare är du välkommen att höra av dig!

 

Samtalsbehandlingar

Kognitiv och beteendeinriktad terapi, så kallad KBT, är egentligen en vidareutveckling av två från början separata skolbildningar, beteendeterapi och kognitiv terapi. Nu för tiden innefattar KBT ännu fler terapiformer och skulle kunna kallas för ett paraplybegrepp. 

 

Mitt fokus ligger främst på den Kognitiva och Relationella psykoterapin. KBT tekniker är ovärderliga när det kommer till att snabbt få resultat i form av exempelvis minskad stress, nedstämdhet eller oro. Min erfarenhet är dock att det ibland behövs mer; Att det även finns ett behov av att få träffa någon som verkligen lyssnar och att bli sedd utifrån den person man innerst inne är. 

 

Läs mer

Modern KBT av idag omfattar både beteendeterapi, kognitiv terapi samt nya terapiformer såsom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Compassionfokuserad terapi och Schematerapi.

I den så kallade tredje vågens KBT tar man mer hänsyn till känslornas betydelse för det psykologiska förändringsarbetet. Det är mer fokus på vad man tycker är viktigt i livet och vad du har för relation till dina känslor. Acceptans och Mindfulness är exempel på begrepp som är vanligt förekommande.

Sammanfattningsvis kan man säga att våra tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. I vilken ände man skall börja beror på vad de inledande bedömningssamtalen visar på för behov och vad vi gemensamt kommer fram till.

Det viktiga är att hjälpen är individuellt anpassad.

Enskild psykoterapi

Ilic enskild terapi
Läs mer

Att inleda psykoterapi kan både kännas spännande och som ett stort steg. Om du inte har sökt hjälp tidigare eller har negativa erfarenheter av samtal kan det finnas många frågor och farhågor. "Känner jag förtroende för terapeuten?", "Verkar hon kunnig och förstår hon mig? " "Är det värt det och mår jag verkligen så dåligt att jag behöver söka hjälp?" är vanliga funderingar som många har.

Innan man inleder en kontakt brukar jag föreslå 2-3 ömsesidiga bedömningssamtal. Det är viktigt att vi får möjligheter att ställa de frågor vi behöver, diskutera realistiska mål med vår kontakt och göra en bedömning kring fortsättningen. 

I en psykoterapi jobbar man systematiskt mot överenskomna mål. Det finns klart definierade ramar och terapin följs upp och utvärderas kontinuerligt. Målen varierar och kan handla om allt från att få sortera bland tankar och känslor, få minskade symtom till en mer genomgripande förändring med nya perspektiv och ökad självinsikt.  I en psykoterapi är terapeuten skyldig att föra journalanteckningar och följa den lagstiftning som handlar om sekretess och patientsäkerhet.

 

 

Gruppterapi

Ilic gruppterapi
Läs mer

Vid flera förfrågningar om gruppterapi är det möjligt att föra samman personer med liknande problematik. Psykoterapi kan även ske i grupp.

Varje session har ett tema som terapeuten håller en kort presentation kring. Deltagarna får sedan processa temat genom olika övningar och dela erfarenheter med varandra.

Mellan sessionerna delas hemuppgifter ut som sedan följs upp vid nästkommande träff. Gruppterapi är effektivt när det gäller att förmedla hopp om att förändring är möjlig samt att reducera känslor av skam och skuld eftersom alla befinner sig i samma livssituation.

 

Parterapi

Ilic parterapi
Läs mer

Jag tar emot par som upplever att de har svårigheter eller funderar på att skiljas. Det kan vara svårt att uttrycka vad man egentligen vill och behöver i en relation. Det kan lätt uppfattas som kritik och att hela relationen ifrågasätts. 

Idag finns det många med komplexa familjesituationer där relationen blir utmanad från flera olika håll. Egna barn, bonusbarn, exfruar och -män trycker på och det uppstår lätt intressekonflikter och konkurrens.

Med ett utomstående samtalsstöd blir det lättare att tala om svåra saker utan att känslorna far iväg.  Det möjliggör en ökad förståelse och empati  för varandra på ett djupare plan. En förutsättning för att relationen ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning.

Handledning och chefsstöd

Ilic handledning
Läs mer

Handledning innebär att jag jobbar på uppdrag av olika organisationer, privata såväl som statliga och kommunala.
Uppdragen handlar om att handleda personalgrupper som arbetar med utredningar, vård och behandling och på olika sätt. Handledningen sker i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Jag erbjuder även handledning till chefer som behöver utveckla sitt ledarskap. Det kan handla om att få ökad insikt vad gäller personlighet och ledarstil samt att bättre kunna hantera stress  i relation till medarbetare och organisation. Handledningen är alltid individuellt anpassad och vi arbetar mot gemensamt uppsatta mål avseende personlig utveckling och utveckling i rollen som ledare.

Jag har positiv erfarenhet av att arbeta med arbetsutmattning, gärna i ett så tidigt tidigt skede som möjligt. Det är inte ovanligt att högpresterande personer väntar in i det sista innan de vågar ta steget och söka hjälp. Att anlita en extern psykoterapeut utanför den egna organisationen har upplevts som fördelaktigt. Man känner en större frihet att diskutera de frågeställningar man möter på arbetet med någon helt utomstående. 

 

Utbildning

Jag kan erbjuda utbildning direkt på olika arbetsplatser i samband med planeringsdagar och metod -och utvecklingsevent. Jag är flexibel och diskuterar gärna uppdragens utformning tillsammans med beställaren. 

 

Gällande mer omfattande utbildningsserier som ger högskolepoäng är jag också behjälplig, men då i samarbete med Ersta Sköndal Högskola.

Om mig

Jag har en grundprofession som socionom och är även utbildad  legitimerad psykoterapeut och handledare med KBT-inriktning. För att kunna ta emot personer som önskar en mer långsiktig terapi håller jag även på att vidareutbilda mig inom psykodynamisk teori. Sedan ett antal år arbetar jag som privatpraktiserande psykoterapeut/handledare och har min mottagning på Götgatan 71 i Stockholm.

Jag började arbeta som socionom i början av 1990-talet och har sedan dess varit verksam inom såväl offentlig som privat vård. 

 

Under ett tiotal år arbetade jag även som projektledare och chef inom missbruksvården samt barn- och ungdoms psykiatrin. Jag har omfattande erfarenhet av arbete med relationsproblem, livskriser, stress och utbrändhet, depression och ångest, ätstörningar samt missbruk och beroende.

Utöver behandling och arbetsledning har jag även arbetat som kursansvarig, föreläsare och handledare. Ersta Sköndal Högskola och Kognitiva Rellationella Institutet har utgjort mina främsta uppdragsgivare på utbildningssidan. Jag arbetar även med handledning på olika arbetsplatser.

Samarbetspartners